logos

 

o nás o nás  kontakty kontakty     e shop e-shop    p slevy   d doprava      

DOKUMENTY

MENU NAVIGACE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Následující obchodní podmínky se netýkají : firemní klientely a následných zakázek, které jsou založeny a realizovány na základě vzájemných obchodních vztahů souvisejících s objednávkami týkající se výrobního procesu : příklad – dodávka potisku, lakování, gravírování, zušlechťování, úprava log a grafiky, grafické návrhy, korektury, úprava zboží a výrobků a jiná manipulace s nimi. Tento druh zakázek realizuje provozovatel na základě Rámcové dohody nebo jiných smluvních podmínek, individuálně sjednaných s klienty po předchozí dohodě. |


A.0. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
A.1. REKLAMAČNÍ ŘÁD
A.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ
A.3. PRÁVNÍ DOLOŽKA

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky (dále také „OP") jsou platné PRO objednávky a PRODEJ ze zásilkového obchodu www.reklamni-predmety-darky.cz a www.vytisknemecokoliv.cz blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi Prodávajícím :


REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - DÁRKY, s.r.o.
IČ 04161670 DIČ CZ04161670
Chebská 355 / 49, Dvory, 360 06, Karlovy vary

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 31321

a Kupujícím, přičemž jsou rozdílně upravena práva a povinnosti.


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

II. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
Prodávající / provozovatel internetového obchodu - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Uživatel - každá osoba, která navštíví internetové stránky obchodu www.reklamni-predmety – darky.cz www.vytisknemecokoliv.cz.  Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst těchto stránek.

Pod firemní značkou vytisknemecokoliv.cz prdávající poskytuje tiskové služby a provozuje vzorkovou maloobchodní prodejnu.

Logotypy provozovatele :

 logo        logo

III. Uzavření kupní smlouvy, objednávka zboží
Umístěním nabídky zboží ve webovém rozhraní obchodu Reklamní předměty - dárky vyjadřuje prodávající svou vůli uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
Objednávka zboží ze strany kupujícího je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena telefonickou nebo e-mailovou akceptací objednávky ze strany Prodávajícího Kupujícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupující činí návrhy objednávek následujícími způsoby : elektronicky a telefonicky.
Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři a před odesláním Prodávajícímu stvrzení seznámení s „OP" k čemuž bude vyzván automatizovaným systémem při dokončení objednávky zaškrtávacím políčkem s uvedeným odkazem na obchodní podmínky a reklamační řád (viz níže).
Předtím, než Kupující definitivně potvrdí objednávku, bude mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže bude mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka Zpět, kterým se Kupující vrátí do předešlých kroků nebo tlačítkem křížek upravovat nebo mazat počty a druhy zboží. Pokud s podobou objednávky Kupující souhlasí, tlačítkem [ Odeslat objednávku ] bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování. Toto odeslání je závazné.
Prodávající oznámí Kupujícímu akceptaci objednávky telefonicky anebo zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce e-mail s akceptací objednávky Kupujícího respektive s poznámkou „vyřízeno". Automaticky zasílané oznámení o přijetí objednávky se nepovažuje za závaznou akceptaci objednávky.
Jakmile Kupující obdrží od Prodávajícího akceptaci objednávky (a to buď telefonicky nebo prostřednictvím emailu), je nabídka Prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží Kupujícímu, nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek ve zvláštním případě jinak.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat Kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím rovněž upozorněn.
Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku Kupujícího (telefonicky nebo emailem) v případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném na internetové stránce Prodávajícího, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.

IV. Kupní cena zboží a platební podmínky
Ceny uvedené na webových stránkách Reklamní předměty - dárky jsou uváděny jako konečné, včetně DPH.
Kupní cena.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží kupujícímu, pokud není v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
Způsoby zaplacení kupní ceny.
Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může Kupující zaplatit Prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;bezhotovostně převodem na bankovní účet Prodávajícího číslo uvedený v záhlaví těchto „OP"vedený u společnosti, přičemž je Kupující povinen uvést variabilní symbol sdělený mu Prodávajícím; bezhotovostně prostřednictvím platebního systému, pokud to Prodávající nabízí; bezhotovostně platební kartou, pokud to Prodávající nabízí;
Splatnost kupní ceny.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 (deseti) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího.
Odeslání zboží až po zaplacení kupní ceny.
Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. III. požadovat zaplacení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
Daňový doklad
Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list.
Nedodání zboží
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Slevy
Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně sčítat nebo kombinovat.

V. Přeprava, dodání zboží
Způsob dodání zboží určuje Kupující v objednávce svým výběrem z možností nabízených Prodávajícím. Pokud se Prodávající na základě zvláštního požadavku Kupujícího dohodne s kupujícím na jiném způsobu dodání zboží, než který Prodávající aktuálně nabízí, nese Kupující od okamžiku, kdy Prodávající předá zboží k přepravě, nebezpečí škody na zboží a náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Převzetí zboží
Kupující spotřebitel není povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat (tj. zboží vybalit z původního obalu), ovšem Prodávající Kupujícímu spotřebiteli kontrolu zboží doporučuje. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli dále důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit Prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči anebo přepravci prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na webových stránkách Prodávajícího. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, Kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození, přičemž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nemůže být brán zřetel.
Opakované doručení
Pokud je z důvodů na straně Kupujícího nutné zboží dodat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo dohodnuto v kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží.
Ceny a podmínky přepravy
Podmínky přepravy zboží a ceny spojené s přepravou zboží jsou pravidelně aktualizovány a Prodávající si vyhrazuje na jejich změnu bez předchozího souhlasu Kupujícho. Adresa podmínek dopravy včetně cenových variant je uvedena na int stránkách www.reklamni-predmety-darky.cz na záložce „kontakt, doprava, platba".

VI. Vrácení zboží - odstoupení od smlouvy
Kupující, který je spotřebitelem, má právo podle Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím obchodním zákoníkem. Vše ve znění novel.
Prodávající tímto upozorňuje, že toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že Kupující doručí Prodávajícímu do konce 14denní lhůty oznámení o odstoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu objednavky@reklamni-predmety-darky.cz nebo na adresu uvedenou v kontaktech internetových stránek Reklamní předměty – dárky.cz s uvedením čísla objednávky eventuelně čísla daňového dokladu. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučujeme kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení buď na adresu uvedenou v kontaktech internetových stránek (zboží odeslané na dobírku nebude Prodávajícím převzato). V případě, že Kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, pokud možno v původním obalu. V zájmu zkvalitňování našich služeb si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro zkvalitnění našich služeb! Děkujeme.
Při porušení podmínek pro odstoupení od smlouvy či pro řádné vrácení zboží je Prodávající oprávněn uplatnit vůči Kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. Případnou kompenzací není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoli sankce. Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, její výši je však povinen prokázat.
Vrácení zboží.
Při jakémkoliv odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu zboží nejpozději do patnácti (15) dnů od zániku kupní smlouvy , pokud se s prodávajícím nedohodl jinak. Pokud je kupující nejméně třicet (30) dnů v prodlení s vrácením zboží, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.
Při zaslání zboží zpět Prodávajícímu doporučuje Prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení.
Prodávající bez zbytečného odkladu vrátí Kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží a náklady spojené s doručením zboží nakoupeného přes e-shop Kupujícímu (dopravné, balné, apod.), dle požadavku Kupujícího, buď odesláním peněz na adresu Kupujícího nebo převodem na účet Kupujícího (při odstoupení od smlouvy Kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny) do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

Právo Prodávajícího na úhradu nákladů
Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle má prodávající podle občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu).

VII. Odpovědnost za vady, záruční podmínky
Odpovědnost Prodávajícího vyplývající z občanského zákoníku.
Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými právními předpisy občanského zákoníku.
Odpovědnost Prodávajícího vyplývající z obchodního zákoníku.
Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím podnikatelem ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, se řídí příslušnými právními předpisy obchodního zákoníku.
Shoda
Prodávající odpovídá Kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
V případě, že zboží při převzetí Kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou má Kupující spotřebitel právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího spotřebitele buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující spotřebitel před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Záruka a záruční doba.
U zboží určené k reklamním a propagačním účelům :
Vzhledem k druhu zboží a určení jeho použití, negarantuje Prodávající žádné specifické vlastnosti zboží, garantuje však, že zboží bude mít po dále určenou záruční dobu vlastnosti u zboží tohoto druhu obvyklé a že bude ve smyslu svého spotřebního určení po tuto dobu funkční.
Prodávající poskytuje kupujícímu spotřebiteli záruční dobu dvacet čtyři (24) měsíců a kupujícímu podnikateli poskytuje záruční dobu šest (6) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne, ve kterém kupující převzal zboží.
Není-li v katalogu, na webových stránkách Reklamní předměty – dárky či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty 24 měsíců.
Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Kupující po vyřízení reklamace byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, stejně tak, dojde-li k výměně pouze části zboží, na kterou byla poskytnuta záruka.
Nejde-li o zboží, které se rychle kazí nebo o zboží použité, odpovídá Prodávající Kupujícímu za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době (dále jen „záruka"). U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.


U veškerého ostatního zboží se záruka nevztahuje na:
a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
b) mechanické poškození zboží způsobené kupujícím nebo třetí osobou;
c) vady způsobené neodbornou nebo nesprávnou přepravou, skladováním, montáží, údržbou nebo obsluhou, zanedbanou péčí o zboží nebo zásahem do zboží (zejména porušení pečetí);
d) vady způsobené nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží takovým způsobem, který je v rozporu s dokumentací výrobce zboží nebo obecnými zásadami užívání zboží;
e) vady způsobené použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, mechanickými, chemickými nebo fyzikálními vlivy podmínkám uvedeným v dokumentaci výrobce zboží nebo podmínkám přiměřeným běžnému užívání zboží;
f) vady způsobené vyšší mocí, zejména elektrickým výbojem nebo přírodními živly jako je voda, oheň, vítr, země anebo jinými extrémními přírodními a fyzikálními procesy.


Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, bude považována za vadu zboží, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a byly provedeny prodávajícím nebo třetí osobou na odpovědnost prodávajícího. To platí rovněž v případě, kdy montáž nebo jiné uvedení zboží do provozu provedl kupující a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo k uvedení zboží do provozu. Je-li součástí balení nebo předmět koupě baterie, je její životnost 6 měsíců. Kupující má stále právo na zákonnou záruční lhůtu. Musí ale v případě reklamace přihlédnout k této skutečnosti, jelikož záruka podle Obč.z. se nevztahuje na opotřebení, které bylo způsobeno obvyklým užíváním věci. Nelze ji tedy zaměňovat s životností zboží.

VIII. Doručování
Pokud není dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (podle volby odesílatele). Prodávající doručuje kupujícímu na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v objednávce.

IX.Ostatní ujednání
Kupující prohlašuje, že se před odesláním závazné objednávky řádně seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, právní doložkou včetně ochrany osobních údajů jenž jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
Kupující jim rozumí a jsou prosta omylu a s těmito souhlasí. Uzavření kupní smlouvy bez souhlasu s obchodními podmínkami, reklamačním řádem prodávajícího, právní doložky a souhlasu s užitím osobích údajů není možné.
"OP" jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Reklamní předměty – dárky , dále pak v kompletním znění ke stažení ve formátu .pdf v zápatí internetové stránky obchodu v záložce obchodní podmínky a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
Kupující podnikatel souhlasí s tím, že všechny spory vznikající z kupní smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány soudem České republiky, jehož příslušnost bude určena podle sídla prodávajícího.
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/."


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3.2021


A.1. REKLAMAČNÍ ŘÁD


I. Všeobecná ustanovení
Reklamační řád je stanoven dle Občanského zákoníku.
Kupující spotřebitel i podnikatel jsou před objednáním zboží povinni seznámit se s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem. Svůj souhlas se zněním reklamačního řádu potvrdí kupující uzavřením kupní smlouvy a převzetím objednaného zboží.

Kupující spotřebitel, který obdržel zboží neodpovídající kupní smlouvě, má právo, aby mu prodávající uvedl věc do odpovídajícího stavu, a to buď výměnou, nebo opravou. Jestliže nelze aplikovat žádný z těchto dvou postupů, může požadovat kupující odstoupení od kupní smlouvy, nebo slevu z ceny. Tento bod Reklamačního řádu se nevztahuje na okolnosti, kdy kupující rozpor s kupní smlouvou způsobil sám, nebo o něm před převzetím zboží věděl.
Rozpor jenž se projeví v časovém období od převzetí zboží do 6 měsíců je považován za již existující při jejím převzetí, jestliže to neodporuje povaze věci nebo nebude prokázán opak.
Kupující spotřebitel má podle povahy reklamované závady tato práva:
1. při reklamaci vady odstranitelné řádně, včas a bezplatně závadu odstranit
2. nárok na výměnu zboží či vadné součástky (pokud toto není neúměrné, vezmeme li v potaz druh vady)
3. nárok na odstoupení od kupní smlouvy, nebo slevu z kupní ceny. Toto platí pouze v případě, že není žádný z výše uvedených postupů realizovatelný.
4. nárok na výměnu vadného zboží či odstoupení od kupní smlouvy, jestliže kupující nemůže pro větší množství vad nebo opětovné se vyskytnutí vady věc řádně užívat. Větší množství vad znamená, že věc má současně minimálně 3 různé závady, které jejímu rádnému užívání brání. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí, že tatáž vada, která brání rádnému užívání, byla již odstraňována v záruční době nejméně 2x a vyskytne se znovu.
5. při neodstranitelné závadě, jenž brání kupujícímu v řádném užívání, požadovat výměnu, nebo uplatňovat právo na slevu z kupní ceny či odstoupení od kupní smlouvy.
6. Jestliže kupující uplatní slevu z kupní ceny, nemá již možnost reklamovat zboží pro vadu, za kterou byla sleva poskytnuta.

II.Doba pro vyřízení reklamace
Prodávající kupujícímu, který je spotřebitel, vyřídí přijatou reklamaci vč. odstranění vady bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy k uplatnění došlo. Pokud uplyne lhůta pro vyřízení, má reklamující kupující spotřebitel naprosto stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která je svým charakterem neodstranitelná. Lhůta 30 dní není závazná pro reklamujícího kupujícího, který je podnikatel, jelikož tento vztah upravuje Obchodní zákoník.
Povinností prodávajícího je vystavit kupujícímu spotřebiteli potvrzení o
1. datu uplatnění reklamace
2. obsahu reklamace
3. požadavku na způsob vyřízení reklamace
4. datu a způsobu vyřízení reklamace
5. provedení opravy a době jejího trvání
6. popř. odůvodnění zamítnutí
Jedná-li se o reklamaci kupujícího oprávněnou, má kupující nárok na úhradu nákladů s reklamací spojených (především poštovné, které odesláním k reklamaci hradil). Částka je při zažádání kupujícím vrácena prodávajícím na bankovní účet, který kupující uvede při podání reklamace. Částka hrazená za tyto náklady je paušální, a to ve výši 100,-Kč. Právo na úhradu nutných nákladů má i kupující, který odstoupil od kupní smlouvy z důvodu vady.

III.Způsob vyřízení reklamace
Odstranitelné vady.
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit a po jejichž odstranění se zboží stává bezvadným, tj. zejména vady, jejichž odstraněním se nezhorší původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující spotřebitel :
1. právo, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit;
2. není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující spotřebitel právo požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu této součásti;
3. není-li výše uvedený postup možný, má kupující spotřebitel právo žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Neodstranitelné vady.
Za neodstranitelné vady se považují takové vady, pro které nemůže být zboží užíváno jako zboží bez vad, tj. zejména vady, které nelze odstranit, aniž by se nezhoršil původní vzhled, jakost, funkce a užitné vlastnosti zboží, přičemž oprava nemůže být provedena řádně ve stanovené lhůtě pro vyřízení reklamace. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující spotřebitel: a) právo na výměnu zboží; b) právo od kupní smlouvy odstoupit.
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující spotřebitel výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit.

IV.Postup při reklamaci při dodání zboží
Reklamace mechanického poškození zboží nebo nekompletnosti balení, které nejsou viditelné při převzetí zboží, musí kupující uplatnit nejpozději do 24 hodin od doručení zboží. Pozdější reklamace týkající se mechanického poškození nebo nekompletnosti balení není možné uznat. Před použitím výrobku je kupující povinen si přečíst návod k použití a záruční podmínky.
Kupující je rovněž povinen při převzetí výrobku zkontrolovat kompletnost balení. Při osobním odběru si zkontroluje kupující balení na
místě, pozdější reklamace nebudou uznány. Při doručení kurýrem, sepíše v případě nekompletnosti balení reklamační protokol a zašle na adresu provozovatele uvedenou v záhlaví „OP" a v záložce kontakty na webových stránkách www.reklamni-predmety-darky.cz nebo e mailovou korespondencí na adrese objednavky@reklamni-predmety-darky.cz.
Kupujícímu je k dispozici reklamační formulář na internetových stránkách záložka" obchodní podmínky" ve formátu .pdf ke stažení.
Kupující se vystavuje riziku zamítavé reklamace nekompletnosti či poškození zboží při dodání v případě neinformovanosti prodávajícího do 24 h od dodání.

V.Doručení reklamovaného zboží
Reklamované zboží kupující řádně zabezpečí, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Součástí zásilky bude: reklamované zboží (vč. příslušenství), kopie dokladu o koupi, průvodní dopis s popisem závady a informacemi o kupujícím (telefonní číslo a doručovací adresa).
Kupující má možnost využít formuláře pro reklamaci volně dostupného na internetových stránkách www.reklamni-predmety.darky.cz www.vytisknemecokoliv.cz na záložce „obchodní podmínky" ve formátu .pdf volně ke stažení.
Kupující, který zboží již dříve reklamoval, doloží také doklad tuto skutečnost potvrzující. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího.

VI.Odstranění vad třetími osobami
Kupující není oprávněn zajistit si odstranění vad zboží u třetích osob a následně uplatňovat zaplacení nákladů takového postupu u prodávajícího. Kupující není oprávněn při uplatnění reklamace pozastavit zaplacení kupní ceny.


A.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - DÁRKY, s.r.o, IČ 04161670, DIČ CZ04161670,provozovatel internetového obchodu www.reklamni-predmety-darky.cz a www.vytisknemecokoliv.cz dodavatel reklamních předmětů, dárků a tiskovin, s povrchovou úpravou jako je potisk a lakování prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje") jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů :


ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování OÚ, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále jen „všeobecné nařízení o ochraně údajů"), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů").
ve smyslu splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Právním základem pro shromažďování a zpracovávání údajů je skutečnost, že údaje jsou v prvé řadě nezbytné pro VYŘÍZENÍ

• objednávky (koupě - prodej) zboží z internetového obchodu a její realizace včetně expedice
• vyžádané nabídky zboží z internetového obchodu a případné realizace objednávky (koupě - prodej) včetně expedice
• vyžádané nabídky zboží s povrchovou úpravou (potisky) a případné realizace objednávky (koupě - prodej) včetně expedice
• založení daňových dokladů, zúčtování plateb a s tím související komunikace,
• řešení práv z odpovědnosti za vady
• ochrany právních nároků
• kontroly řádného poskytování služeb

Tedy nezbytné pro pro přípravu, uzavření a plnění smlouvy a následně pro plnění zákonem stanovené povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.

Naše společnost REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - DÁRKY, s.r.o se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimkou subdodavatelů a zprostředkovatelů, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování uzavřené smlouvy.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít a splnit.
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouv a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající prohlašuje že osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Údaje jsou uloženy v cloudové infrastruktuře společnosti Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, kde jsou všechny postupy a procesy včetně zpracování OÚ pravidelně certifikovány v rámci systému managementu kvality ISO 9001:2009 a bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013
Zpracováváme tyto osobní údaje: jméno a příjmení, název firmy, adresa bydliště, sídla nebo místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.


Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním vašich OÚ? Jako dotčená osoba máte právo:
 vyžadovat přístup ke svým OÚ
 na opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich OÚ
 na přenosnost údajů
Když máte pochybnosti o zákonnosti zpracování vašich OÚ, můžete podat stížnost na dozorující orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky. Právo je možné uplatnit kdykoliv, a to doručením žádostiosobně nebo písemně na adresu REKLAMNÍ PŘEDMĚTY - DÁRKY, s.r.o, nebo elektronicky na e-mailovou adresu objednavky@reklamni-predmety-darky.cz


A.3. PRÁVNÍ DOLOŽKA

Kopírování
Copyright 2012 – 2021, REKLAMNI-PREDMETY-DARKY.CZ , VYTISKNEMECOKOLIV.CZ Všechna práva vyhrazena.
Jednotlivé stránky, jejich obsah i internetový obchod jako celek jsou autorským dílem provozovatele stránek dle Obchodních podmínek, jenž si vyhrazuje všechna práva.
Jakákoli část webových stránek internetového obchodu (zejména popisy,loga,obrázky prodávaných produktů a obchodní podmínky) nesmí být kopírována, nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele a držitele autorských práv, pokud není uvedeno jinak. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.


Publikované údaje a obsah nabídky.
Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změny produktů, jejich cen, popisů zboží a ostatních částí publikovaných na webových stránkách doplňovat a mazat části zveřejněných stránek nebo celou nabídku, nebo dočasně nebo s konečnou platností ukončit celé stránky či jejich část. Změny mohou být prováděny kdykoli a bez předchozího upozornění.
Provozovatel internetových stránek upozorňuje, že informace na webových stránkách jsou zčásti přebírány od třetích stran a dále Provozovatel na svých internetových stránkách dává k dispozici také odkazy na nabídky třetích stran. Provozovatel provádí kontrolu těchto stránek výhradně v době uvedení odkazu. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za jakékoli škody vzniklé použitím informací získaným z jeho stránek.
Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Na toto vyloučení odpovědnosti je třeba nahlížet jako na součást internetové nabídky, ze které vedl odkaz na tuto stranu. Pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neodpovídají, nebo neodpovídají zcela právním normám, zůstávají ostatní části dokumentu ve smyslu jejich obsahu a platnosti tímto stavem nedotčeny.

Platné od 1.3.2021

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info